Få en kostnadsfri offert på en trafikansvarig konsult

Vi förmedlar trafikansvarig konsulter

Du kanske har snålt om tid och hinner inte ordna fram det yrkeskunnande som behövs för att få vara trafikansvarig i ditt trafiktillstånd. Kanske är du i uppstarten av ett företag där du snabbt behöver ett trafiktillstånd för din verksamhet. Oavsett vad så har vi lösningen för dig. Med vår expertkunskap kan vi hjälpa dig att få ditt trafiktillstånd snabbt.

Vi förmedlar trafikansvarig konsulter

Du kanske har snålt om tid och hinner inte ordna fram det yrkeskunnande som behövs för att få vara trafikansvarig i ditt trafiktillstånd. Kanske är du i uppstarten av ett företag där du snabbt behöver ett trafiktillstånd för din verksamhet. Oavsett vad så har vi lösningen för dig. Med vår expertkunskap kan vi hjälpa dig att få ditt trafiktillstånd snabbt.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert

Vi ställer upp som trafikkonsult i din verksamhet så att du får ett godkänt yrkestrafiktillstånd och kan börja köra omedelbart. Alla våra konsulter har avlagt proven i yrkeskunnande som är påkrävt för att få trafiktillstånd för gods och kan därmed som externa trafikansvariga konsulter hjälpa dig i din verksamhet.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert

Vi ställer upp som trafikkonsult i din verksamhet så att du får ett godkänt yrkestrafiktillstånd och kan börja köra omedelbart. Alla våra konsulter har avlagt proven i yrkeskunnande som är påkrävt för att få trafiktillstånd för gods och kan därmed som externa trafikansvariga konsulter hjälpa dig i din verksamhet.

Vad är ett trafiktillstånd?

När man pratar om trafiktillstånd och yrkestillstånd så syftar man på den licens som gör det lagligt för chaufförer att vara yrkesverksamma i trafiken. För att kunna arbeta som chaufför, oavsett om du kör godstrafik, taxi, linjetrafik, eller arbetar som åkare så måste du ha ett yrkestrafiktillstånd. Kort sagt så innebär all yrkesmässig trafik som sker mot betalning eller för allmänhetens tjänst, att föraren måste inneha ett giltigt trafiktillstånd. För att få ett trafiktillstånd behöver du uppfylla vissa kriterier, varav en punkt är att du har en trafikansvarig i företaget som övervakar att kör- och vilotider samt ekonomi sköts korrekt. Du får först bli trafikansvarig efter att du har fått godkänt på två prov hos Trafikverket. Har du inte möjlighet eller tid till att genomföra detta kan du istället hyra in en extern konsult som redan avklarat dessa prov. Det är en smidig lösning när du snabbt behöver ha tag i en trafikansvarig konsult till ditt yrkestrafiktillstånd för gods. Vi förmedlar kvalificerade och professionella trafikansvariga konsulter på nolltid.

Vad är ett trafiktillstånd?

När man pratar om trafiktillstånd och yrkestillstånd så syftar man på den licens som gör det lagligt för chaufförer att vara yrkesverksamma i trafiken. För att kunna arbeta som chaufför, oavsett om du kör godstrafik, taxi, linjetrafik, eller arbetar som åkare så måste du ha ett yrkestrafiktillstånd. Kort sagt så innebär all yrkesmässig trafik som sker mot betalning eller för allmänhetens tjänst, att föraren måste inneha ett giltigt trafiktillstånd. För att få ett trafiktillstånd behöver du uppfylla vissa kriterier, varav en punkt är att du har en trafikansvarig i företaget som övervakar att kör- och vilotider samt ekonomi sköts korrekt. Du får först bli trafikansvarig efter att du har fått godkänt på två prov hos Trafikverket. Har du inte möjlighet eller tid till att genomföra detta kan du istället hyra in en extern konsult som redan avklarat dessa prov. Det är en smidig lösning när du snabbt behöver ha tag i en trafikansvarig konsult till ditt yrkestrafiktillstånd för gods. Vi förmedlar kvalificerade och professionella trafikansvariga konsulter på nolltid.

Yrkestrafiktillstånd – så går ansökan till

För att få bedriva yrkesmässig trafik krävs ett yrkestrafiktillstånd. Du ansöker om yrkestrafiktillståndet hos Transportstyrelsen. I en enskild näringsverksamhet är det tillståndshavaren som ska ha yrkeskunnandet. Är man en verksamhet måste det finnas en ansvarig som kommer svara för företaget och genomföra provet. För att få yrkestrafiktillstånd ska sökanden uppfylla de krav som ställs på yrkeskunnande: gott anseende, etablering och ekonomiska resurser. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om trafiktillstånd. Först när avgiften är betald kommer Transportstyrelsen påbörja handläggningen av ärendet. Din ansökan om trafiktillstånd måste styrkas av behörig firmaföreträdare. Det är även krav att den trafikansvariga ska:

Transportstyrelsen kommer att pröva den som ska vara trafikansvarig samt övriga personer med inflytande i verksamheten så att dessa uppfyller det goda anseendet. Kravet på gott anseende betyder att den trafikansvariga varken har blivit dömd för allvarligt brott, ådragit sig sanktioner för allvarliga överträdelser, eller varit delaktig i konkurs. Förlust av gott anseende hos innehavaren av en enskild näringsverksamhet innebär att trafiktillståndet återkallas.

För att kontrollera det goda anseendet så hämtar Transportstyrelsen uppgifter från vägtrafikregistret, Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister, Bolagsverket och Kronofogdens register.

Transportstyrelsen samarbetar även med Åklagarmyndigheten, Skatteverket och konkursförvaltare för att kontrollera det goda anseendet. Transportstyrelsen har även samarbete med övriga medlemsstater inom EU.

Det görs alltid en helhetsbedömning för att avgöra om en person som ansökt som trafikansvarig betraktas uppfylla det goda anseendet. Detta betyder att Transportstyrelsen bedömer varje enskilt fall utifrån tidigare domar, om du till exempel är försatt i konkurs, har skulder hos kronofogden eller liknande så minskar därmed möjligheten att din ansökan kommer godkännas. När prövningen är klar fattar Transportstyrelsen beslut i ärendet.

Ditt yrkeskunnande är uppfyllt när du har avlagt ett godkänt skriftligt examensprov vid Trafikverket. Examensprovet består av två delprov där första delen är flervalsfrågor och den andra delen är fallstudier.

I proven ställs krav på yrkeskunnande och du kommer bli testad i dina kunskaper om transportbranschen och vilka lagar och regler du ska förhålla sig till. Kunskapskraven och proven är branschanpassade och det innebär att det ställs olika krav för godstransporter och persontransporter. Du får sedan besked om ditt resultat direkt efter avslutat prov. Examensbeviset kommer härefter att skickas hem till dig när du är godkänd på examensprovet.

Du som ansöker om trafiktillstånd måste kunna uppvisa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Dina kapital och reserver ska därför vara på minst 9000 euro för ett fordon och 5000 euro för varje fordon som tillkommer därutöver.  De ekonomiska resurserna ska dessutom styrkas genom årliga räkenskaper som är bestyrkta av en auktoriserad eller godkänd revisor. Även redovisningskonsulter som är auktoriserade och medlemmar av antingen FAR eller SRF-konsulterna kommer Transportstyrelsen kunna godta i dagsläget.

Ditt företag måste också uppfylla kravet om fast etablering då transportstyrelsen inte godkänner endast en boxadress. Detta innebär att företaget måste disponera över ett driftställe med lokaler där all central företagsinformation finns bevarad. Detta inkluderar personhandlingar, särskilda räkenskaper och handlingar med kör-och vilotider.

Frågor och svar om trafiktillstånd:

Kurserna och utbildningarna tar utgångspunkt i EU-kraven på yrkeskunnande och de krav som Transportstyrelsen ställer. När du till exempel startar ett företag med inriktning mot godstransporter så får du ansvar för både fordon, anställdas arbetsförhållanden, affärsmässiga ledningen och företagets juridiska agerande. Dessa kraven är reglerade av yrkestrafiklagen, EU-direktiv, yrkestrafikförordningen samt föreskrifter från Transportstyrelsen. Målet med en trafikansvarigs utbildning är att rusta förare till att bli godkända i provet hos Trafikverket och kunna ansöka om trafiktillstånd hos Transportstyrelsen.

Vissa branschorganisationer anordnar kurser och utbildningar. Det finns även vissa privata utbildare. På Transportstyrelsens hemsida kan du söka fram de företag som erbjuder utbildning för yrkesförarkompetens och som gett sitt medgivande till att bli publicerade.

Vem som kan vara trafikansvarig beror bland annat på den företagsform du har. Hos juridiska personer som har yrkestrafiktillstånd måste det alltid finnas en trafikansvarig. Den trafikansvariga är den som har särskilt ansvar för transportverksamheten och därmed den som ska ha yrkeskunnandet. Med hänsyn till enskild när näringsverksamhet så är det tillståndshavaren själv som ska ha yrkeskunnandet.

För att uppfylla kravet på yrkeskunnande ska den trafikansvariga kunna visa att den har klarat de två skriftliga proven som anordnas av Trafikverket.

I aktiebolag och ekonomiska föreningar är det vd:n som är trafikansvarig. Finns det ingen vd på företaget så ska man utse en styrelseledamot som trafikansvarig.

Ja, man göra ett byte av den trafikansvariga. Tillståndshavaren måste i sådana fall anmäla det till Transportstyrelsen. Detsamma gäller om det tillkommer någon person som lämplighetsprövningen ska gälla. Om du som trafikansvarig inte längre önskar vara trafikansvarig ska detta också anmälas till Transportsportstyrelsen.

Handläggningstid varierar från fall till fall. Generellt sett får du räkna med minimum 4–6 veckors handläggningstid vid ansökan om trafiktillstånd.

För att få arbeta i trafiken måste du ansöka om ett yrkestrafiktillstånd hos Transportstyrelsen. De prövar sedan om du uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd. Du ska bland annat ha blivit godkänd på kunskapsproven, ha ett gott anseende, tillräckliga ekonomiska resurser och arbeta under ett yrkeskunnande. Se detaljerad information nedan:

  • Den juridiska personen måste ha fast etablering i Sverige och förfoga över minst 1 fordon. 
  • Den juridiska personen måste förfoga över tillgångar uppgående till ett värde om 9 000 EUR och 5 000 EUR per tillkommande fordon.
  • Den juridiska personen måste utse en trafikansvarig som är lämplig att leda transportverksamheten. Detta styrks genom avläggande av examensprov. 
  • Den juridiska personen och dess trafikansvarig måste uppfylla kravet på gott anseende.

Nej, du kan aldrig låna eller hyra ut ditt trafiktillstånd. Ett trafiktillstånd meddelas till den juridiska personen på företaget eller firmatecknaren vid enskild firma. Ett företag kan dock ha flera fordon på ett och samma trafiktillstånd och ett företag kan även ha fler trafikansvariga för ett och samma företag. Däremot kan företaget aldrig inneha mer än ett trafiktillstånd.

Du ansöker om Yrkestrafiktillstånd hos Transportstyrelsen, alla våra konsulter har avklarat proven för Yrkeskunnande Gods hos Trafikverket.